Regulamin sklepu internetowego
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.smolinfish.pl prowadzony jest przez:

Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o., z siedzibą ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931626165, REGON: 362667318

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
 • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, 
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 1. DEFINICJE

 

 1. Cena - cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedającego w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 2. Dostawca usług płatniczych – PayU Spółka Akcyjna lub eCard Spółka Akcyjna, prowadząca działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Regulamin PayU S.A. określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej PayU S.A. pod adresem www.payu.pl.
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 5. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza zawrzeć lub która zawarła ze Sprzedawcą umowę na odległość albo która zamierza korzystać lub korzysta z usługi elektronicznej. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 6. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, za pomocą którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 8. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie internetowym Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 9. Newsletter - przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, który wyraził zgodę na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego smolinfish.store - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Klientem.
 12. Przedsiębiorca – podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa konsumenckiego
 14. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 
 15. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: sklep.smolinfish.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 16. Sprzedawca/Sprzedający – Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o., z siedzibą ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931626165, REGON: 362667318
 17. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym.
 18. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 19. io – narzędzie do zarządzania opiniami należący do TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597,
 20. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 21. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem strony internetowej sklep.smolinfish.pl m.in.:
  • zawieranie umów sprzedaży online poprzez złożenie zamówienia – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  • rejestracja konta,
  • prowadzenie Konta klienta,
  • przesyłanie wiadomości e-mail,
  • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,
  • prowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych.
 22. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru).

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

 1. Zarejestrowany Klient – Klient posiadający Konto w Sklepie internetowym.
 2. Zamówienie - złożone oświadczenie woli przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.

 

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną przez kontakt ze Sprzedawcą.

 

 1. KONTO

 

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony usługi elektronicznej w postaci konta, Klient powinien:
  1. Wypełnić formularz rejestracji poprzez podanie niezbędnych danych:
   1. Adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, numeru telefonu,
   2. ulicy i nr domu, kodu pocztowego oraz miasta
  2. ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie się logował do swojego konta, będące ciągiem znaków ustalonych przez Klienta,
  3. złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu i zapoznaniu się z Polityką prywatności,
  4. Kliknąć pole „zarejestruj się”.
 3. Jeżeli przesyłka ma być dostarczana pod inny adres niż wskazany w ust. 2 pkt a (ii) klient zaznacza pole „inny adres wysyłki” i podaje poniższe dane:
  1. Imię, nazwisko, telefon, ulica i nr domu, kod pocztowy i miasto.
  2. Opcjonalnie: nazwę firmy
 4. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smolinfish.pl lub też pisemnie na adres: ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów.
 5. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego
  i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdzam zakup”.
 9. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

 

 1. ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient składa zamówienie poprzez skompletowanie koszyka, wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany (w tym odpowiedniej ilości Produktów), wybranie opcji „do koszyka”, następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, wybranie formy dostawy, wybranie sposobu płatności, a następnie kliknięcie „zamawiam”. Klient wybiera sposób dokonania zamówienia (zalogowanie za pomocą facebook, google, zakupy bez rejestracji, zalogowanie do swojego konta na stronie lub założenie nowego konta), wypełnia formularz, wpisując swoje dane i dane adresowe (jeśli dane adresowe są inne niż dane do wysyłki Klienta wybiera opcję „Inny adres wysyłki” i wpisuje w formularzu adres do wysyłki), zaznaczając informację, że zapoznał się z regulaminem i klikając „podsumowanie”, weryfikując prawidłowość danych i klikając „potwierdzam zakup”.
 2. W celu kontynuowania zakupów Klienta wybiera opcję „KONTYNUUJ ZAKUPY” i wybiera kolejne Towary, klikając opcję „do koszyka”.
 3. Opcja złożenia zamówienia jest możliwa również po najechaniu kursorem na stronie głównej na „Koszyk” i wybranie opcji „do kasy”.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50,00 zł brutto.
 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 6. W przypadku wybrania opcji płatności przelewem, wraz z informacją o złożonym zamówieniu przesyłana jest informacja ze wskazaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności, tytułu przelewu oraz całkowitej kwoty do zapłaty.
 7. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji oraz czy całkowita kwota do zapłaty wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem). Wówczas przesyłany jest mail z informacją, że zamówienie zmieniło status na „przyjęte do realizacji”.
 8. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną
  o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 9. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

 

 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

VII. PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
 • W przypadku wyboru opcji dostawy własnej Smolin Fish:
  1. Za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayU:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi.
  2. Przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę.
 • W przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską:
  1. Za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayU:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi.
  2. Przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę.
 • W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w wybranym punkcie wskazanym w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a:
  1. Za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayU:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi.
  2. Przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku wyboru dokonania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.
 2. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w ust. 2 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby Płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu Płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 

VIII. DOSTAWA

 

 1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zakładką dotyczącą metod Dostawy na naszej stronie internetowej.
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 3. Internetowy Sklep Rybny Smolin Fish oferuje następujące formy dostawy:

  1. Kurier / Paczkomat Inpost - Cała Polska (styroboks z chłodzącymi wkładami żelowymi) - GRATIS od 200 złotych do każdej lokalizacji na terenie Polski w eko-paczce.

  Zamówienie będzie wysłane w specjalnym, styropianowym pojemniku termoizolacyjnym (styroboksie) ze zmrożonym wkładem żelowym i produktami zapakowanymi hermetycznie, co gwarantuje niską temperaturę wewnątrz (przez ok. 48h po nadaniu) oraz świeżość wysyłanych produktów. Paczki wysłane w ten sposób dotarły do tysięcy zadowolonych Klientów w całej Polsce!

  Wysyłki paczek prowadzone są we wtorki, środy i czwartki lub w wyznaczone dni w okresach świątecznych do wyboru w koszyku przez Klienta. Zamawiając do wtorku, do godziny 10:00 masz gwarancję dostawy przed piątkiem. Czas nadania paczki od momentu złożenia zamówienia wynosi co najmniej 48h, ze względu na proces produkcyjny tzn. odławianie, przetwarzanie, wędzenie. Część z tych czynności dokonujemy zaraz przed wysyłką z uwagi na najwyższą świeżość.

  Klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o etapie realizacji zamówienia.

   

  1. Odbiór osobisty (GRATIS od 50 złotych)

  jest możliwy w następujących miejscach:

  - Dachnów, ul. Zakarczma 100 - Zakład Przetwórczy Smolin Fish (pon. - pt. 10:00-16:00)
  - Przemyśl, mobilny sklep firmowy przy CH Szpak (śr. 10-17, pt. 10-17)

  Czas nadania paczki od momentu złożenia zamówienia wynosi co najmniej 48h, ze względu na proces produkcyjny tzn. odławianie, przetwarzanie, wędzenie. Część z tych czynności dokonujemy zaraz przed wysyłką z uwagi na najwyższą świeżość.

  Klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o możliwości odebrania swojego zamówienia.

  Ponad to szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów Dostawy dostępne w zakładce >Czas i koszty dostawy< oraz widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta.
 4. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu Płatności za Produkt może zmieniać się możliwość wyboru sposobu Dostawy. Dlatego w celu ustalenia możliwych opcji Płatności oraz Dostawy należy kierować się wskazówkami pojawiającymi się na ekranie w procesie składania Zamówienia.
 5. Klient informowany jest o sposobie i terminie Dostawy Produktu bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 6. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
 7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 

 1. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
 2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 3. Czas nadania paczki od momentu złożenia zamówienia wynosi co najmniej 48h ze względu na proces produkcyjny tzn. odławianie, przetwarzanie, wędzenie.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – postanowienia ogólne

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Art. 38a ustawy o Prawach Konsumenta stosuje się odpowiednio.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w rozdziale X. ust. 13 poniżej.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w przypadku złożenia zamówienia na zakup ryby świeżej lub wędzonej oraz zup.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy obejmuje jedynie te produkty, które nie ulegają szybkiemu zepsuciu lub nie mające krótkiego terminu przydatności do użycia.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem na kontakt@smolinfish.pl lub też pisemnie na adres: ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zastrzegł inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 11. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Produkt powinien być odesłany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszt opakowania, opłata za usługę pocztową).
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

 

 1. Wszelkie treści udostępnione na stronie sklep.smolinfish.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedozwolone
 2. Klient oświadcza, że:
 • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu. 
 • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 1. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

XIV. NEWSLETTER

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub wysyłając e-mail na adres kontakt@smolinfish.pl.

 

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Sprzedawca.
 2. Uczestnikiem programu lojalnościowego jest każdy zarejestrowany Klient.
 3. Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:
  • Punkty przyznawane są począwszy od momentu zarejestrowania konta przez Klienta i opłacenia zamówienia, przez czas nieokreślony, tj. do dnia odwołania obowiązywania programu lojalnościowego (dalej: „okres naliczania punktów”),
  • Przy naliczaniu punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej opłaconej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w okresie naliczania punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia czy umowę zawarto w okresie naliczana punktów - decyduje data opłacenia zamówienia.
  • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
   1. Które zostały anulowane,
   2. z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
 • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każde wydane 1 zł przez zarejestrowanego Klienta w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 100 punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, pod warunkiem, że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Klientowi przysługuje)
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza okresem naliczania punktów albo też umów, które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać zarejestrowanemu Klientowi naliczone wcześniej punkty, o czym zostanie on poinformowany drogą wiadomości e-mail.
 • W przypadku zgromadzenia:
  1. 35 000 punktów – zarejestrowanemu Klientowi przysługuje rabat w wysokości 3% przy złożeniu następnego zamówienia,
  2. 120 000 punktów – zarejestrowanemu Klientowi przysługuje rabat w wysokości 5% przy złożeniu następnego zamówienia,
  3. 300 000 punktów - zarejestrowanemu Klientowi przysługuje rabat w wysokości 10% przy złożeniu następnego zamówienia,
 • Organizator ma prawo organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 9 powyżej.
 1. O ilości zgromadzonych punktów zarejestrowany Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Punkty są niezbywalne.

 

XVI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin,
  a w szczególności:
 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich; 
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej 
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); 
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 1. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
 • Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.


XVII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów (art. 38a ustawy o Prawach Konsumenta stosuje się odpowiednio), odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w itp. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta:
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (itp. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, firm kurierskich, usług internetowych itp.
 • Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. 
 2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.


XVIII. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@smolinfish.pl lub też pisemnie na adres: ul. Niemirowska 17, 37-600 Lubaczów.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta:
  1. Wskazał swoje dane kontaktowe,
  2. Wskazał numer Zamówienia,
  3. Wskazał Produkt, którego reklamacja dotyczy,
  4. Opisał stwierdzoną wadę i datę jej stwierdzenia,
  5. Wskazał żądanie związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia Wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną Wadą)
  6. przedstawił dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Produkt ma Wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Produkt ma Wadę, może również: żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady. W takim wypadku Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Przy czym Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 11. Jeżeli z powodu Wady Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 12. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) Kodeksu cywilnego: żądania wymiany Produktu lub usunięcia Wady czy oświadczenia o żądaniu obniżenia Ceny, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta określił kwotę, o którą Cena ma być obniżona. Sprzedający w terminie 30 dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

XIX. PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. W granicach, o których mowa w art. 38a Prawa konsumenckiego oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a w związku z tym - przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie: Odstąpienia od umowy sprzedaży (Rozdział X. Regulaminu); Reklamacji dotyczących Produktów (Rozdział XVII. Regulaminu). W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, chyba że zastrzeżono inaczej.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta w procesie odstąpienia od umowy lub składania reklamacji obowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz udostępnić dane potwierdzające posiadanie statusu Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UZGODNIENIA I ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORÓW

| Administratorem  danych osobowych podanych przez Klienta jest:

Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o. NIP: 7931626165, REGON: 362667318.

| Zasady odpowiedzialności administratora

 Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem sklepu internetowego.

 1. Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.
 2. Zarząd Dóbr Smolin sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa.
 3. Pytania, wnioski i zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować elektronicznie, na adres: kontakt@smolinfish.pl albo listem tradycyjnym, na adres 37-600 Lubaczów, ul. Niemirowska 17.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zakładania i prowadzenia kont dla zarejestrowanych Klientów sklepu;
  • zawierania i wykonywania umów sprzedaży na odległość;
  • prowadzenia rachunkowości;
  • dokumentowania sprzedaży poprzez wystawianie faktur i paragonów;
  • obsługi spraw Klientów poprzez prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych;
  • rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji;
  • przesyłania informacji o naszych produktach i usługach;
  • badania satysfakcji Klienta;
 1. Prawa Klientów:
  • Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzana, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Klient może skorzystać z prawa do sprzeciwu w dowolnym momencie – uwzględnienie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych Klienta, wykorzystywanych do realizacji uzasadnionych interesów Administratorów.

 

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i


XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 23.02.2021 r.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę, oraz Klienta.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem, którego nie da się całkowicie wyeliminować. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies,
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji 
  i przebieg realizacji zamówienia.


XXI. OPISY PRODUKTÓW

 

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z własnych zasobów oraz dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 

XXII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl